Polityka prywatności

Cookie Policy textPolityka prywatności – Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:

 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?

Kto jest administratorem Twoich danych?

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszą spółkę IMPORT EXPORT GALERIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 5252864808, KRS: 0000903328, adres związany z działalnością ul. Czesława Ludwika Rybińskiego 3 / 1, 01-611 Warszawa, Polska (Administratora).

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe: 

 • w przypadku działań przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres rezydencji podatkowej, numer dokumentu, PESEL, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail
 • w przypadku działań marketingowych oraz newslettera: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nick w portalu społecznościowym
 • w przypadku automatycznego gromadzenia informacji: - informacje o urządzeniu, pliki cookie, adresy IP, informacje o przeglądarce. inne informacje o użytkownikach i ich zachowaniach.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?

Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)Podanie przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu:

 • zawierania i wykonywania umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy
 • analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk
 • wysłania materiałów marketingowych oraz newslettera – podstawą będzie Twoja wyraźna zgoda
 • wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawawykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zawartych umów i rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z nimi związanych i są przetwarzane przez okres 5 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie Twojej zgody – dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe podane w ramach zgody na przesyłanie newslettera będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?

Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, brokerom ubezpieczeniowym, ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi transportowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym osobom (kupcom, artystom, kolekcjonerom, etc.), jeśli wyrazisz na to wcześniejszą zgodę.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?

Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym  Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: contact@importexport.art lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.importexport.art/privacy-policy/  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Czy przekazujemy dane poza  UniĘ EUROPEJSKĄ?

Dane osobowe przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Operacje przetwarzania Danych Osobowych z udziałem podmiotu mającego siedzibę poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) następować będą w zgodzie z zasadami wynikającymi z Rozdziału V RODO, w tym poprzez zawarcie z takim podmiotem stosownych klauzul umownych zapewniających bezpieczeństwo danych (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych), bądź w oparciu o właściwą decyzję Komisji Europejskiej o uznaniu danego kraju, w którym siedzibę ma taki podmiot, za zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych.

 

 

! Nie przetwarzamy danych osobowych osób poniżej 18 roku życia